سقوط بالابر جان کارگر مرندی را گرفت

سقوط بالابر جان کارگر مرندی را گرفت
بر اثر سقوط بالابر، کارگر مرندی جان خود را ازدست داد.

سقوط بالابر جان کارگر مرندی را گرفت

بر اثر سقوط بالابر، کارگر مرندی جان خود را ازدست داد.
سقوط بالابر جان کارگر مرندی را گرفت

View more posts from this author