سقوط شیء خارجی بر سر یک مسافر در گرگان بر اثر طوفان/ حال این مسافر وخیم است

سقوط شیء خارجی بر سر یک مسافر در گرگان بر اثر طوفان/ حال این مسافر وخیم است
سقوط شی خارجی بر روی یک مسافر در گرگان بر اثر وقوع طوفان باعث مجروح شدن این فرد و انتقال وی به بیمارستان شد.

سقوط شیء خارجی بر سر یک مسافر در گرگان بر اثر طوفان/ حال این مسافر وخیم است

سقوط شی خارجی بر روی یک مسافر در گرگان بر اثر وقوع طوفان باعث مجروح شدن این فرد و انتقال وی به بیمارستان شد.
سقوط شیء خارجی بر سر یک مسافر در گرگان بر اثر طوفان/ حال این مسافر وخیم است

View more posts from this author