سقوط مرد الیگودرزی از آبشار دره اسپر دورود

سقوط مرد الیگودرزی از آبشار دره اسپر دورود
رئیس مرکز اورژانس لرستان از سقوط مردی 57 ساله از آبشار دره اسپر دورود طی ساعات گذشته خبر داد.

سقوط مرد الیگودرزی از آبشار دره اسپر دورود

رئیس مرکز اورژانس لرستان از سقوط مردی 57 ساله از آبشار دره اسپر دورود طی ساعات گذشته خبر داد.
سقوط مرد الیگودرزی از آبشار دره اسپر دورود

View more posts from this author