سقوط یک فروند هواپیما در ارتفاعات شهرستان اردل

سقوط یک فروند هواپیما در ارتفاعات شهرستان اردل
بنا بر اظهارات شاهدان محلی عصر امروز هواپیما در شهرستان اردل سقوط کرد.

سقوط یک فروند هواپیما در ارتفاعات شهرستان اردل

بنا بر اظهارات شاهدان محلی عصر امروز هواپیما در شهرستان اردل سقوط کرد.
سقوط یک فروند هواپیما در ارتفاعات شهرستان اردل

View more posts from this author