سلایق فردی را در وظایف شرعی و قانونی دخیل نکنید

سلایق فردی را در وظایف شرعی و قانونی دخیل نکنید
استاندار اصفهان گفت: مدیران بر اساس آن عهدی که بین مردم و شورای شهر و شهرداری است در جهت ایجاد نشاط و دلخوشی برای مردم فروگذار نکرده و نباید سلایق فردی را در آنچه وظایف قانونی و شرعی آن‌هاست دخیل کنند.

سلایق فردی را در وظایف شرعی و قانونی دخیل نکنید

استاندار اصفهان گفت: مدیران بر اساس آن عهدی که بین مردم و شورای شهر و شهرداری است در جهت ایجاد نشاط و دلخوشی برای مردم فروگذار نکرده و نباید سلایق فردی را در آنچه وظایف قانونی و شرعی آن‌هاست دخیل کنند.
سلایق فردی را در وظایف شرعی و قانونی دخیل نکنید

View more posts from this author