سند جامع گردشگری کشور تدوین شده است

سند جامع گردشگری کشور تدوین شده است
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: عملیات تدوین سند جامع گردشگری کشور انجام شده است و ما در این زمینه توجه ویژه‌ای بر مناطق عملیاتی دفاع مقدس داریم.

سند جامع گردشگری کشور تدوین شده است

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: عملیات تدوین سند جامع گردشگری کشور انجام شده است و ما در این زمینه توجه ویژه‌ای بر مناطق عملیاتی دفاع مقدس داریم.
سند جامع گردشگری کشور تدوین شده است

View more posts from this author