سند ملی سالمندان تهیه شد

سند ملی سالمندان تهیه شد
رئیس سازمان بهزیستی با بیان اینکه این سازمان اقدامات وسیعی در حوزه سالمندان بر عهده دارد، گفت: در این زمینه سند ملی سالمندان تهیه شده است.

سند ملی سالمندان تهیه شد

رئیس سازمان بهزیستی با بیان اینکه این سازمان اقدامات وسیعی در حوزه سالمندان بر عهده دارد، گفت: در این زمینه سند ملی سالمندان تهیه شده است.
سند ملی سالمندان تهیه شد

View more posts from this author