سنگر راهیان نور سد نفوذ دشمن است

سنگر راهیان نور سد نفوذ دشمن است
رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان اردبیل گفت: اعزام زائران راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب یکی از مهم‌ترین ابزارها برای مقابله با نفوذ دشمن از جبهه فرهنگی و تهدیدهای نرم است.

سنگر راهیان نور سد نفوذ دشمن است

رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان اردبیل گفت: اعزام زائران راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب یکی از مهم‌ترین ابزارها برای مقابله با نفوذ دشمن از جبهه فرهنگی و تهدیدهای نرم است.
سنگر راهیان نور سد نفوذ دشمن است

دانلود فیلم

سیستم اطلاع رسانی

View more posts from this author