سنگ‌تمام بیرجندی‌ها برای بدرقه آقا مرتضی

سنگ‌تمام بیرجندی‌ها برای بدرقه آقا مرتضی
امروز در این شهر و دیار باری دیگر لحظاتی ناب از حضور رقم خورد اما این بار قصه این حضور کمی متفاوت بود؛ مردم این بار عاشورایی برای بدرقه یکی از اولین‌ها آمده بودند، آری اولین شهید مدافع حرم در این دیار.

سنگ‌تمام بیرجندی‌ها برای بدرقه آقا مرتضی

امروز در این شهر و دیار باری دیگر لحظاتی ناب از حضور رقم خورد اما این بار قصه این حضور کمی متفاوت بود؛ مردم این بار عاشورایی برای بدرقه یکی از اولین‌ها آمده بودند، آری اولین شهید مدافع حرم در این دیار.
سنگ‌تمام بیرجندی‌ها برای بدرقه آقا مرتضی

View more posts from this author