سن سنجش نیاز‌های ویژه کودکان کاهش یافت

سن سنجش نیاز‌های ویژه کودکان کاهش یافت
معاون تشخیص و پیشگیری سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی گفت: اولین برنامه سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی، شناسایی به‌هنگام تمامی کودکان به نیازهای ویژه است که در این راستا سن سنجش را پایین آورده‌ایم.

سن سنجش نیاز‌های ویژه کودکان کاهش یافت

معاون تشخیص و پیشگیری سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی گفت: اولین برنامه سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی، شناسایی به‌هنگام تمامی کودکان به نیازهای ویژه است که در این راستا سن سنجش را پایین آورده‌ایم.
سن سنجش نیاز‌های ویژه کودکان کاهش یافت

View more posts from this author