سهمیه قطار محلی سمنان مشهد جابجا شد

سهمیه قطار محلی سمنان مشهد جابجا شد
مدیرکل راه‌آهن شمال شرق گفت: سهمیه قطار محلی سمنان مشهد با همان کرایه به قطار جامع تهران مشهد که ساعت ۸ صبح به سمنان می رسد منتقل شد

سهمیه قطار محلی سمنان مشهد جابجا شد

مدیرکل راه‌آهن شمال شرق گفت: سهمیه قطار محلی سمنان مشهد با همان کرایه به قطار جامع تهران مشهد که ساعت ۸ صبح به سمنان می رسد منتقل شد
سهمیه قطار محلی سمنان مشهد جابجا شد

View more posts from this author