سهم میراث فرهنگی خراسان‌جنوبی از منابع صندوق توسعه ملی مشخص شود

سهم میراث فرهنگی خراسان‌جنوبی از منابع صندوق توسعه ملی مشخص شود
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان‌جنوبی گفت: باید سهم بخش صنعت گردشگری و میراث فرهنگی استان از منابع صندوق توسعه ملی مشخص و جدا شود.

سهم میراث فرهنگی خراسان‌جنوبی از منابع صندوق توسعه ملی مشخص شود

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان‌جنوبی گفت: باید سهم بخش صنعت گردشگری و میراث فرهنگی استان از منابع صندوق توسعه ملی مشخص و جدا شود.
سهم میراث فرهنگی خراسان‌جنوبی از منابع صندوق توسعه ملی مشخص شود

بک لینک

View more posts from this author