سهم نویسنده از درآمد کتاب بیشتر شود

سهم نویسنده از درآمد کتاب بیشتر شود
رئیس انجمن فرهنگی زنان ناشر گفت: اگر بخواهیم نویسندگان بدون دغدغه‌های مالی بر کارشان متمرکز‌ باشند باید بیشترین درصد درآمد به دست آمده از فروش کتاب را به مؤلف آن اختصاص دهیم.

سهم نویسنده از درآمد کتاب بیشتر شود

رئیس انجمن فرهنگی زنان ناشر گفت: اگر بخواهیم نویسندگان بدون دغدغه‌های مالی بر کارشان متمرکز‌ باشند باید بیشترین درصد درآمد به دست آمده از فروش کتاب را به مؤلف آن اختصاص دهیم.
سهم نویسنده از درآمد کتاب بیشتر شود

بک لینک قوی

bluray movie download

View more posts from this author