سهم 30 درصدی مدیریت زنان تا پایان برنامه ششم توسعه

سهم 30 درصدی مدیریت زنان تا پایان برنامه ششم توسعه
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: تا پایان برنامه ششم توسعه حداقل 30 درصد مدیران در همه سطوح باید از زنان باشند.

سهم 30 درصدی مدیریت زنان تا پایان برنامه ششم توسعه

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: تا پایان برنامه ششم توسعه حداقل 30 درصد مدیران در همه سطوح باید از زنان باشند.
سهم 30 درصدی مدیریت زنان تا پایان برنامه ششم توسعه

View more posts from this author