سواحل باید کاملا در اختیار مردم قرار بگیرد

سواحل باید کاملا در اختیار مردم قرار بگیرد
فرماندار نوشهر گفت: سواحل باید کاملا در اختیار مردم قرار بگیرد و این همان اراده‌ای هست که در شهرستان نوشهر در حال تحقق است.

سواحل باید کاملا در اختیار مردم قرار بگیرد

فرماندار نوشهر گفت: سواحل باید کاملا در اختیار مردم قرار بگیرد و این همان اراده‌ای هست که در شهرستان نوشهر در حال تحقق است.
سواحل باید کاملا در اختیار مردم قرار بگیرد

خبرگزاری دانشگاه های کشور

View more posts from this author