سواد فنی تبدیل اطلاعات هواشناسی به تصمیمات اجرایی در کردستان ضعیف است

سواد فنی تبدیل اطلاعات هواشناسی به تصمیمات اجرایی در کردستان ضعیف است
مدیرکل هواشناسی کردستان گفت: در دستگاه‌های اجرایی استان سواد فنی تبدیل اطلاعات پیش‌بینی هوا به تصمیم‌های اجرایی ضعیف است.

سواد فنی تبدیل اطلاعات هواشناسی به تصمیمات اجرایی در کردستان ضعیف است

مدیرکل هواشناسی کردستان گفت: در دستگاه‌های اجرایی استان سواد فنی تبدیل اطلاعات پیش‌بینی هوا به تصمیم‌های اجرایی ضعیف است.
سواد فنی تبدیل اطلاعات هواشناسی به تصمیمات اجرایی در کردستان ضعیف است

بازی آزاد

خبرگذاری اصفحان

View more posts from this author