سوختن 7 هزار متر از پارک جنگلی پابند در آتش/ حریق مهار شد

سوختن 7 هزار متر از پارک جنگلی پابند در آتش/ حریق مهار شد
رئیس پارک ملی پابند با بیان اینکه 7 هزار متر از پارک جنگلی در آتش سوخت، گفت: آتش‌سوزی مهار شد.

سوختن 7 هزار متر از پارک جنگلی پابند در آتش/ حریق مهار شد

رئیس پارک ملی پابند با بیان اینکه 7 هزار متر از پارک جنگلی در آتش سوخت، گفت: آتش‌سوزی مهار شد.
سوختن 7 هزار متر از پارک جنگلی پابند در آتش/ حریق مهار شد

View more posts from this author