سونامی سرطان در پارس‌آباد/ شیوع بیماری سرطان گوارشی

سونامی سرطان در پارس‌آباد/ شیوع بیماری سرطان گوارشی
نمایند مردم پارس‌آباد و بیله سوار در مجلس گفت: شیوع بیماری سرطان گوارشی در پارس‌آباد در واقع سونامی سرطان بوده و امنیت و سلامت جسمی افراد را به مخاطره انداخته است.

سونامی سرطان در پارس‌آباد/ شیوع بیماری سرطان گوارشی

نمایند مردم پارس‌آباد و بیله سوار در مجلس گفت: شیوع بیماری سرطان گوارشی در پارس‌آباد در واقع سونامی سرطان بوده و امنیت و سلامت جسمی افراد را به مخاطره انداخته است.
سونامی سرطان در پارس‌آباد/ شیوع بیماری سرطان گوارشی

View more posts from this author