سویاکاران در صورت مشاهده آفت «کنه»مزارع خود را سم‌پاشی کنند/ آبیاری نامنظم در باغات موجب تنش دمایی می‌شود

سویاکاران در صورت مشاهده آفت «کنه»مزارع خود را سم‌پاشی کنند/ آبیاری نامنظم در باغات موجب تنش دمایی می‌شود
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رامیان گفت: سویاکاران در صورت مشاهده آفت «کنه» در مزارع خود حتما در ساعات اولیه صبح اقدام به سم‌پاشی کنند.

سویاکاران در صورت مشاهده آفت «کنه»مزارع خود را سم‌پاشی کنند/ آبیاری نامنظم در باغات موجب تنش دمایی می‌شود

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رامیان گفت: سویاکاران در صورت مشاهده آفت «کنه» در مزارع خود حتما در ساعات اولیه صبح اقدام به سم‌پاشی کنند.
سویاکاران در صورت مشاهده آفت «کنه»مزارع خود را سم‌پاشی کنند/ آبیاری نامنظم در باغات موجب تنش دمایی می‌شود

View more posts from this author