سپاهان بر مدار باخت، ذوب‌آهن در اوج

سپاهان بر مدار باخت، ذوب‌آهن در اوج
تیم سپاهان که چند هفته‌ای است روی دور باخت افتاده، برابر تیم راه‌یاب ملل نیز نتیجه را واگذار کرد اما تیم ذوب‌آهن پیروزی پرگلی را مقابل آذرخش تهران جشن گرفت.

سپاهان بر مدار باخت، ذوب‌آهن در اوج

تیم سپاهان که چند هفته‌ای است روی دور باخت افتاده، برابر تیم راه‌یاب ملل نیز نتیجه را واگذار کرد اما تیم ذوب‌آهن پیروزی پرگلی را مقابل آذرخش تهران جشن گرفت.
سپاهان بر مدار باخت، ذوب‌آهن در اوج

View more posts from this author