سپاهان: پول نداریم/ هیأت بسکتبال: تیم‌داری پول زیادی نمی‌خواهد

سپاهان: پول نداریم/ هیأت بسکتبال: تیم‌داری پول زیادی نمی‌خواهد
استان اصفهان که در گذشته از پیشگامان و استان‌های مطرح در رشته بسکتبال بوده است، این روزها به دلیل نبود اسپانسر و عدم حمایت باشگاه‌های بزرگ استان بدون نماینده در لیگ برتر مانده است.

سپاهان: پول نداریم/ هیأت بسکتبال: تیم‌داری پول زیادی نمی‌خواهد

استان اصفهان که در گذشته از پیشگامان و استان‌های مطرح در رشته بسکتبال بوده است، این روزها به دلیل نبود اسپانسر و عدم حمایت باشگاه‌های بزرگ استان بدون نماینده در لیگ برتر مانده است.
سپاهان: پول نداریم/ هیأت بسکتبال: تیم‌داری پول زیادی نمی‌خواهد

View more posts from this author