سپاه مراقب فضای مجازی باشد/دشمن با استفاده از فضای مجازی دنبال تأثیرگذاری بر خانواده‌هاست

سپاه مراقب فضای مجازی باشد/دشمن با استفاده از فضای مجازی دنبال تأثیرگذاری بر خانواده‌هاست
یکی از مراجع تقلید با تأکید بر اینکه سپاه باید مراقب تهدیدهای مختلف از جمله فضای مجازی باشد، گفت: دشمن با استفاده از این ابزار به دنبال تاثیرگذاری بر خانواده‌هاست.

سپاه مراقب فضای مجازی باشد/دشمن با استفاده از فضای مجازی دنبال تأثیرگذاری بر خانواده‌هاست

یکی از مراجع تقلید با تأکید بر اینکه سپاه باید مراقب تهدیدهای مختلف از جمله فضای مجازی باشد، گفت: دشمن با استفاده از این ابزار به دنبال تاثیرگذاری بر خانواده‌هاست.
سپاه مراقب فضای مجازی باشد/دشمن با استفاده از فضای مجازی دنبال تأثیرگذاری بر خانواده‌هاست

View more posts from this author