سپیدانی‌ها بدون نگرانی از آب شرب شبکه آب‌رسانی استفاده کنند

سپیدانی‌ها بدون نگرانی از آب شرب شبکه آب‌رسانی استفاده کنند
مدیر روابط عمومی شرکت آبفای فارس گفت: با توجه به کنترل روزانه کیفیت آب شبکه آب‌رسانی شهر سپیدان و میزان استاندارد کلر باقی‌مانده در آب، شهروندان این شهر می‌توانند بدون هیچ‌گونه نگرانی از آب شرب شبکه آب‌رسانی شهر استفاده کنند.

سپیدانی‌ها بدون نگرانی از آب شرب شبکه آب‌رسانی استفاده کنند

مدیر روابط عمومی شرکت آبفای فارس گفت: با توجه به کنترل روزانه کیفیت آب شبکه آب‌رسانی شهر سپیدان و میزان استاندارد کلر باقی‌مانده در آب، شهروندان این شهر می‌توانند بدون هیچ‌گونه نگرانی از آب شرب شبکه آب‌رسانی شهر استفاده کنند.
سپیدانی‌ها بدون نگرانی از آب شرب شبکه آب‌رسانی استفاده کنند

View more posts from this author