سکوت معنادار سازمان‌های بین‌المللی در برابر کشتار مسلمانان

سکوت معنادار سازمان‌های بین‌المللی در برابر کشتار مسلمانان
نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: سازمان‌های بین‌المللی در برابر کشتار مسلمانان سکوت کرده‌اند و واکنشی از خود نشان نمی‌دهند.

سکوت معنادار سازمان‌های بین‌المللی در برابر کشتار مسلمانان

نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: سازمان‌های بین‌المللی در برابر کشتار مسلمانان سکوت کرده‌اند و واکنشی از خود نشان نمی‌دهند.
سکوت معنادار سازمان‌های بین‌المللی در برابر کشتار مسلمانان

View more posts from this author