سکوی فاز 18 پارس جنوبی در ایزوایکو ساخته و آماده حمل شد

سکوی فاز 18 پارس جنوبی در ایزوایکو ساخته و آماده حمل شد
مدیرعامل مجتمع ایزوایکو گفت: سکوی فاز 18 پارس جنوبی که به همت متخصصان داخلی در مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران ساخته شده است، آماده حمل و نصب شد.

سکوی فاز 18 پارس جنوبی در ایزوایکو ساخته و آماده حمل شد

مدیرعامل مجتمع ایزوایکو گفت: سکوی فاز 18 پارس جنوبی که به همت متخصصان داخلی در مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران ساخته شده است، آماده حمل و نصب شد.
سکوی فاز 18 پارس جنوبی در ایزوایکو ساخته و آماده حمل شد

روزنامه ایران

View more posts from this author