سیاست شورای عالی حوزه واسپاری اختیارات به مدیریت‌های استانی است

سیاست شورای عالی حوزه واسپاری اختیارات به مدیریت‌های استانی است
مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور گفت: نگاه شورای عالی این است اختیارات مدیران مدارس علمیه بیشتر شود، حدود 100 مصوبه با حضور اعضای شورای عالی در استان‌ها به تصویب رسیده است.

سیاست شورای عالی حوزه واسپاری اختیارات به مدیریت‌های استانی است

مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور گفت: نگاه شورای عالی این است اختیارات مدیران مدارس علمیه بیشتر شود، حدود 100 مصوبه با حضور اعضای شورای عالی در استان‌ها به تصویب رسیده است.
سیاست شورای عالی حوزه واسپاری اختیارات به مدیریت‌های استانی است

View more posts from this author