سیرابی کویر حاج علیقلی دامغان با بارش‌های بهاری+ فیلم و تصاویر

سیرابی کویر حاج علیقلی دامغان با بارش‌های بهاری+ فیلم و تصاویر
بارش‌های بهاری در روزهای اخیر زیبایی‌های ماندنی از خود در استان سمنان بر جای گذاشت؛ شوره‌زار کویر حاج علیقلی دامغان این روزها حسابی سیراب شده است.

سیرابی کویر حاج علیقلی دامغان با بارش‌های بهاری+ فیلم و تصاویر

بارش‌های بهاری در روزهای اخیر زیبایی‌های ماندنی از خود در استان سمنان بر جای گذاشت؛ شوره‌زار کویر حاج علیقلی دامغان این روزها حسابی سیراب شده است.
سیرابی کویر حاج علیقلی دامغان با بارش‌های بهاری+ فیلم و تصاویر

View more posts from this author