سیلوی گندم تبریز در انتظار مراحل پایانی ثبت در فهرست آثار ملی

سیلوی گندم تبریز در انتظار مراحل پایانی ثبت در فهرست آثار ملی
معاون میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی از تداوم و بررسی مراحل پایانی ثبت ملی سیلوی گندم تبریز خبر داد.

سیلوی گندم تبریز در انتظار مراحل پایانی ثبت در فهرست آثار ملی

معاون میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی از تداوم و بررسی مراحل پایانی ثبت ملی سیلوی گندم تبریز خبر داد.
سیلوی گندم تبریز در انتظار مراحل پایانی ثبت در فهرست آثار ملی

View more posts from this author