شاخص‌های تعریف بیکاری منطقی و قانونی نیست/ اشتغالزایی برای هر فرد 75 میلیون تومان هزینه بر دست دولت می‌گذارد

شاخص‌های تعریف بیکاری منطقی و قانونی نیست/ اشتغالزایی برای هر فرد 75 میلیون تومان هزینه بر دست دولت می‌گذارد
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه آمار بیکاری درسال ۹۶ بیش از ارقام اعلامی از سوی دولت بود، گفت:‌ اشتغالزایی برای هرفرد نیازمند اعتبار 70 تا 75 میلیون تومان است.

شاخص‌های تعریف بیکاری منطقی و قانونی نیست/ اشتغالزایی برای هر فرد 75 میلیون تومان هزینه بر دست دولت می‌گذارد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه آمار بیکاری درسال ۹۶ بیش از ارقام اعلامی از سوی دولت بود، گفت:‌ اشتغالزایی برای هرفرد نیازمند اعتبار 70 تا 75 میلیون تومان است.
شاخص‌های تعریف بیکاری منطقی و قانونی نیست/ اشتغالزایی برای هر فرد 75 میلیون تومان هزینه بر دست دولت می‌گذارد

View more posts from this author