شاخص آلودگی هوای شوش از 222 گذشت!

شاخص آلودگی هوای شوش از 222 گذشت!
شاخص آلودگی هوا در شوش در ساعت 22 امشب به عدد 222 رسید و در وضعیت بسیارناسالم قرار گرفت.

شاخص آلودگی هوای شوش از 222 گذشت!

شاخص آلودگی هوا در شوش در ساعت 22 امشب به عدد 222 رسید و در وضعیت بسیارناسالم قرار گرفت.
شاخص آلودگی هوای شوش از 222 گذشت!

View more posts from this author