شادی‌های نوروز به احترام اهل‌بیت(ع) با یک روز تاخیر آغاز شود

شادی‌های نوروز به احترام اهل‌بیت(ع) با یک روز تاخیر آغاز شود
استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه مردم باید در روزهای نخست نوروز به سالروز شهادت امام هادی(ع) نیز توجه داشته باشند، گفت: اگر شادی‌های نوروز را به احترام اهل‌بیت(ع) با یک روز تاخیر آغاز کنیم هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.

شادی‌های نوروز به احترام اهل‌بیت(ع) با یک روز تاخیر آغاز شود

استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه مردم باید در روزهای نخست نوروز به سالروز شهادت امام هادی(ع) نیز توجه داشته باشند، گفت: اگر شادی‌های نوروز را به احترام اهل‌بیت(ع) با یک روز تاخیر آغاز کنیم هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.
شادی‌های نوروز به احترام اهل‌بیت(ع) با یک روز تاخیر آغاز شود

View more posts from this author