شان بازیکن دویدن در ساختمان دادگستری برای نقد کردن چک نیست

شان بازیکن دویدن در ساختمان دادگستری برای نقد کردن چک نیست
ملی‌پوش والیبال گنبدگاووس گفت: شان بازیکنان بومی این نیست که در پله‌های دادگستری به دنبال مامور باشند تا بتوانند چکشان را نقد کنند.

شان بازیکن دویدن در ساختمان دادگستری برای نقد کردن چک نیست

ملی‌پوش والیبال گنبدگاووس گفت: شان بازیکنان بومی این نیست که در پله‌های دادگستری به دنبال مامور باشند تا بتوانند چکشان را نقد کنند.
شان بازیکن دویدن در ساختمان دادگستری برای نقد کردن چک نیست

View more posts from this author