شبکه‌های مجازی در ترویج فساد غوغا می‌کنند/ فعالیت رسانه‌ای برای معرفی تشیع عبادت است

شبکه‌های مجازی در ترویج فساد غوغا می‌کنند/ فعالیت رسانه‌ای برای معرفی تشیع عبادت است
یکی از مراجع تقلید گفت: شبکه‌های مجازی در زمینه ترویج فساد غوغا می‌کنند و ما باید بدون اینکه حالت انفعالی بگیریم، به میدان بیاییم.

شبکه‌های مجازی در ترویج فساد غوغا می‌کنند/ فعالیت رسانه‌ای برای معرفی تشیع عبادت است

یکی از مراجع تقلید گفت: شبکه‌های مجازی در زمینه ترویج فساد غوغا می‌کنند و ما باید بدون اینکه حالت انفعالی بگیریم، به میدان بیاییم.
شبکه‌های مجازی در ترویج فساد غوغا می‌کنند/ فعالیت رسانه‌ای برای معرفی تشیع عبادت است

View more posts from this author