شبکه‌های مجازی عامل اصلی اغتشاشات در فتنه اخیر بودند/ دشمن برای دوری ایران از منطقه دنبال درگیری‌های داخلی است

شبکه‌های مجازی عامل اصلی اغتشاشات در فتنه اخیر بودند/ دشمن برای دوری ایران از منطقه دنبال درگیری‌های داخلی است
مدیر شبکه جهانی الکوثر با بیان اینکه شبکه‌های مجازی عامل اصلی در شکل‌گیری و گسترش اغتشاشات در فتنه اخیر بودند، گفت: دشمن برای دوری ایران از منطقه دنبال درگیری‌های داخلی است.

شبکه‌های مجازی عامل اصلی اغتشاشات در فتنه اخیر بودند/ دشمن برای دوری ایران از منطقه دنبال درگیری‌های داخلی است

مدیر شبکه جهانی الکوثر با بیان اینکه شبکه‌های مجازی عامل اصلی در شکل‌گیری و گسترش اغتشاشات در فتنه اخیر بودند، گفت: دشمن برای دوری ایران از منطقه دنبال درگیری‌های داخلی است.
شبکه‌های مجازی عامل اصلی اغتشاشات در فتنه اخیر بودند/ دشمن برای دوری ایران از منطقه دنبال درگیری‌های داخلی است

View more posts from this author