شبکه‌‌های ماهواره‌ای ابزار نفوذ دشمن به فرهنگ اسلامی هستند

شبکه‌‌های ماهواره‌ای ابزار نفوذ دشمن به فرهنگ اسلامی هستند
مسؤول فرهنگی سپاه ناحیه آستارا گفت: دشمن با استفاده از ابزار شبکه ماهواره‌ای درصدد نفوذ به فرهنگ اسلامی و تخریب اعتقادات مسلمانان است.

شبکه‌‌های ماهواره‌ای ابزار نفوذ دشمن به فرهنگ اسلامی هستند

مسؤول فرهنگی سپاه ناحیه آستارا گفت: دشمن با استفاده از ابزار شبکه ماهواره‌ای درصدد نفوذ به فرهنگ اسلامی و تخریب اعتقادات مسلمانان است.
شبکه‌‌های ماهواره‌ای ابزار نفوذ دشمن به فرهنگ اسلامی هستند

wolrd press news

View more posts from this author