شجاعت، جوانمردی و دیانت 3 شاخصه مردم ارسباران/ اقتدار و امنیت نظام اسلامی مدیون ایثارگری شهدای 8 سال دفاع مقدس است

شجاعت، جوانمردی و دیانت 3 شاخصه مردم ارسباران/ اقتدار و امنیت نظام اسلامی مدیون ایثارگری شهدای 8 سال دفاع مقدس است
نماینده مردم کلیبر، هوراند و خداآفرین در مجلس، اقتدار و امنیت نظام اسلامی را مدیون ایثارگری شهدای 8 سال دفاع مقدس برشمرد و بر ضرورت تبیین این فرهنگ برای نسل جدید تأکید کرد.

شجاعت، جوانمردی و دیانت 3 شاخصه مردم ارسباران/ اقتدار و امنیت نظام اسلامی مدیون ایثارگری شهدای 8 سال دفاع مقدس است

نماینده مردم کلیبر، هوراند و خداآفرین در مجلس، اقتدار و امنیت نظام اسلامی را مدیون ایثارگری شهدای 8 سال دفاع مقدس برشمرد و بر ضرورت تبیین این فرهنگ برای نسل جدید تأکید کرد.
شجاعت، جوانمردی و دیانت 3 شاخصه مردم ارسباران/ اقتدار و امنیت نظام اسلامی مدیون ایثارگری شهدای 8 سال دفاع مقدس است

View more posts from this author