شرایط بحرانی سازمان تأمین اجتماعی/ پرده‌برداری از نگاه خطرناک جامعه به تأمین اجتماعی

شرایط بحرانی سازمان تأمین اجتماعی/ پرده‌برداری از نگاه خطرناک جامعه به تأمین اجتماعی
مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان گفت: در سازمان نسبتی به نام پشتیبانی وجود دارد که به تعداد 6 رسیده است یعنی به تعداد 6 نفر بیمه پرداز یک نفر مقرری بگیر وجود دارد و با این عدد در شرایط بحران وجود داریم چرا که اگر این نسبت به ازای هر 8 نفر بود مطلوب می‌شد و زیر عدد 6 حالت شرایط بحرانی است.

شرایط بحرانی سازمان تأمین اجتماعی/ پرده‌برداری از نگاه خطرناک جامعه به تأمین اجتماعی

مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان گفت: در سازمان نسبتی به نام پشتیبانی وجود دارد که به تعداد 6 رسیده است یعنی به تعداد 6 نفر بیمه پرداز یک نفر مقرری بگیر وجود دارد و با این عدد در شرایط بحران وجود داریم چرا که اگر این نسبت به ازای هر 8 نفر بود مطلوب می‌شد و زیر عدد 6 حالت شرایط بحرانی است.
شرایط بحرانی سازمان تأمین اجتماعی/ پرده‌برداری از نگاه خطرناک جامعه به تأمین اجتماعی

View more posts from this author