شرکت‌های معین اقتصادی باید در حوزه کشاورزی ورود کنند/ مهم‌ترین اقدام در بحث آب، صرفه‌جویی است

شرکت‌های معین اقتصادی باید در حوزه کشاورزی ورود کنند/ مهم‌ترین اقدام در بحث آب، صرفه‌جویی است
نماینده مردم شهرستان‌های کهنوج، منوجان، فاریاب، رودبار جنوب و قلعه‌گنج در مجلس گفت: امکانات نگهداری، فرآوری و صادرات در حوزه کشاورزی نداریم و شرکت‌های معین اقتصادی باید در این حوزه ورود کنند.

شرکت‌های معین اقتصادی باید در حوزه کشاورزی ورود کنند/ مهم‌ترین اقدام در بحث آب، صرفه‌جویی است

نماینده مردم شهرستان‌های کهنوج، منوجان، فاریاب، رودبار جنوب و قلعه‌گنج در مجلس گفت: امکانات نگهداری، فرآوری و صادرات در حوزه کشاورزی نداریم و شرکت‌های معین اقتصادی باید در این حوزه ورود کنند.
شرکت‌های معین اقتصادی باید در حوزه کشاورزی ورود کنند/ مهم‌ترین اقدام در بحث آب، صرفه‌جویی است

View more posts from this author