شرکت هواپیمایی خدمات ویژه پیش‌قراولان انجام عملیات سبز در جنگل‌های کشور

شرکت هواپیمایی خدمات ویژه پیش‌قراولان انجام عملیات سبز در جنگل‌های کشور
مدیرعامل عملیات شرکت هواپیمایی خدمات ویژه گفت: شرکت هواپیمایی خدمات ویژه به عنوان پیش‌قراولان انجام عملیات سبز در جنگل‌های کشور بوده و آغاز عملیات خویش را از جنگل‌های سردشت و پیرانشهر آغاز کرده است.

شرکت هواپیمایی خدمات ویژه پیش‌قراولان انجام عملیات سبز در جنگل‌های کشور

مدیرعامل عملیات شرکت هواپیمایی خدمات ویژه گفت: شرکت هواپیمایی خدمات ویژه به عنوان پیش‌قراولان انجام عملیات سبز در جنگل‌های کشور بوده و آغاز عملیات خویش را از جنگل‌های سردشت و پیرانشهر آغاز کرده است.
شرکت هواپیمایی خدمات ویژه پیش‌قراولان انجام عملیات سبز در جنگل‌های کشور

خرید بک لینک

خرم خبر

View more posts from this author