شرکت 240 هزار جوان در مسابقات سراسری حفظ و مفاهیم قرآن

شرکت 240 هزار جوان در مسابقات سراسری حفظ و مفاهیم قرآن
دبیر شورای آزمون قرآن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از شرکت همزمان 240 هزار نفر در مسابقات سراسری حفظ و مفاهیم قرآن خبر داد.

شرکت 240 هزار جوان در مسابقات سراسری حفظ و مفاهیم قرآن

دبیر شورای آزمون قرآن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از شرکت همزمان 240 هزار نفر در مسابقات سراسری حفظ و مفاهیم قرآن خبر داد.
شرکت 240 هزار جوان در مسابقات سراسری حفظ و مفاهیم قرآن

View more posts from this author