شرکت 3800 زنجانی در آزمون سراسری قرآن کریم

شرکت 3800 زنجانی در آزمون سراسری قرآن کریم
کارشناس امور قرآنی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان از شرکت 3 هزار و 800 زنجانی در آزمون سراسری قرآن کریم خبر داد.

شرکت 3800 زنجانی در آزمون سراسری قرآن کریم

کارشناس امور قرآنی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان از شرکت 3 هزار و 800 زنجانی در آزمون سراسری قرآن کریم خبر داد.
شرکت 3800 زنجانی در آزمون سراسری قرآن کریم

View more posts from this author