شرکت 4347 اثر در جشنواره هنر آسمانی

شرکت 4347 اثر در جشنواره هنر آسمانی
قائم مقام معاونت تبلیغ و آموزش‌های کاربردی حوزه‌های علمیه گفت: امسال چهار هزار و 347 اثر به جشنواره هنر آسمانی رسید که دو برابر سال گذشته بود.

شرکت 4347 اثر در جشنواره هنر آسمانی

قائم مقام معاونت تبلیغ و آموزش‌های کاربردی حوزه‌های علمیه گفت: امسال چهار هزار و 347 اثر به جشنواره هنر آسمانی رسید که دو برابر سال گذشته بود.
شرکت 4347 اثر در جشنواره هنر آسمانی

View more posts from this author