شعرخوانی روحانی اهل سنت در مدح رهبر معظم انقلاب

شعرخوانی روحانی اهل سنت در مدح رهبر معظم انقلاب
یکی از روحانیون اهل سنت کردستان قطعه شعری را در مدح رهبر معظم انقلاب سروده که در آن به ویژگی‌های رهبری و محوریت ایشان به عنوان وحدت شیعه و سنی اشاره کرده است.

شعرخوانی روحانی اهل سنت در مدح رهبر معظم انقلاب

یکی از روحانیون اهل سنت کردستان قطعه شعری را در مدح رهبر معظم انقلاب سروده که در آن به ویژگی‌های رهبری و محوریت ایشان به عنوان وحدت شیعه و سنی اشاره کرده است.
شعرخوانی روحانی اهل سنت در مدح رهبر معظم انقلاب

گوشی موبایل

View more posts from this author