شعری ماندگار است که به سرچشمه معنویت متصل باشد

شعری ماندگار است که به سرچشمه معنویت متصل باشد
تولیت آستان قدس رضوی گفت: تاریخ، شاعران و اشعار فراوانی را به خود دیده اما شعری ماندگار است که به سرچشمه معنویت متصل باشد.

شعری ماندگار است که به سرچشمه معنویت متصل باشد

تولیت آستان قدس رضوی گفت: تاریخ، شاعران و اشعار فراوانی را به خود دیده اما شعری ماندگار است که به سرچشمه معنویت متصل باشد.
شعری ماندگار است که به سرچشمه معنویت متصل باشد

View more posts from this author