شفر به نشست خبری پیش از بازی با فولاد نرسید

شفر به نشست خبری پیش از بازی با فولاد نرسید
وینفرد شفر به‌دلیل تاخیر پرواز تیم استقلال به نشست خبری پیش از بازی با فولاد نرسید.

شفر به نشست خبری پیش از بازی با فولاد نرسید

وینفرد شفر به‌دلیل تاخیر پرواز تیم استقلال به نشست خبری پیش از بازی با فولاد نرسید.
شفر به نشست خبری پیش از بازی با فولاد نرسید

View more posts from this author