شمار مسمومان ناشی از مصرف قارچ سمی در کرمانشاه به 316 نفر رسید

شمار مسمومان ناشی از مصرف قارچ سمی در کرمانشاه به 316 نفر رسید
مدیر روابط عمومی فوریت‌های پزشکی استان کرمانشاه گفت: شمار افراد مسموم شده به‌ دلیل خوردن قارچ سمی در کرمانشاه به 316 نفر افزایش یافته است.

شمار مسمومان ناشی از مصرف قارچ سمی در کرمانشاه به 316 نفر رسید

مدیر روابط عمومی فوریت‌های پزشکی استان کرمانشاه گفت: شمار افراد مسموم شده به‌ دلیل خوردن قارچ سمی در کرمانشاه به 316 نفر افزایش یافته است.
شمار مسمومان ناشی از مصرف قارچ سمی در کرمانشاه به 316 نفر رسید

View more posts from this author