شمشیرباز اردبیلی در رقابت‌های دانشجویان آسیا طلایی شد

شمشیرباز اردبیلی در رقابت‌های دانشجویان آسیا طلایی شد
رئیس هیأت شمشیربازی استان اردبیل گفت: امیررضا کنعانی با اقتدار به نشان طلای رقابت‌های شمشیر‌بازی دانشجویان آسیا دست یافت.

شمشیرباز اردبیلی در رقابت‌های دانشجویان آسیا طلایی شد

رئیس هیأت شمشیربازی استان اردبیل گفت: امیررضا کنعانی با اقتدار به نشان طلای رقابت‌های شمشیر‌بازی دانشجویان آسیا دست یافت.
شمشیرباز اردبیلی در رقابت‌های دانشجویان آسیا طلایی شد

View more posts from this author