شناسایی استعدادهای بسکتبال در دستور کار قرار گرفته است

شناسایی استعدادهای بسکتبال در دستور کار قرار گرفته است
رئیس فدراسیون بسکتبال گفت: از سال آینده بنا داریم که در یک برنامه منسجم و با استفاده از استعدادسنج‌های این ورزش، استعدادی‌های بسکتبال را در ایران شناسایی و زمینه دعوت آنها به تیم ملی را فراهم سازیم.

شناسایی استعدادهای بسکتبال در دستور کار قرار گرفته است

رئیس فدراسیون بسکتبال گفت: از سال آینده بنا داریم که در یک برنامه منسجم و با استفاده از استعدادسنج‌های این ورزش، استعدادی‌های بسکتبال را در ایران شناسایی و زمینه دعوت آنها به تیم ملی را فراهم سازیم.
شناسایی استعدادهای بسکتبال در دستور کار قرار گرفته است

View more posts from this author