شناسایی نمایندگان پاکدست با طرح «اعاده اموال نامشروع مسؤولان» توسط مجلس

شناسایی نمایندگان پاکدست با طرح «اعاده اموال نامشروع مسؤولان» توسط مجلس
عضو سابق کمیسیون آموزش مجلس گفت: نمایندگان حامی طرح اعاده اموال نامشروع مسؤولان در مجلس شورای اسلامی اسامی خود را افشا کنند تا مردم نماینده پاکدست را بشناسند.

شناسایی نمایندگان پاکدست با طرح «اعاده اموال نامشروع مسؤولان» توسط مجلس

عضو سابق کمیسیون آموزش مجلس گفت: نمایندگان حامی طرح اعاده اموال نامشروع مسؤولان در مجلس شورای اسلامی اسامی خود را افشا کنند تا مردم نماینده پاکدست را بشناسند.
شناسایی نمایندگان پاکدست با طرح «اعاده اموال نامشروع مسؤولان» توسط مجلس

View more posts from this author