شناسایی و انهدام کارگاه تولید داروهای تقلبی در قدس

شناسایی و انهدام کارگاه تولید داروهای تقلبی در قدس
فرمانده انتظامی شهرستان قدس از شناسایی و انهدام کارگاه تولید داروهای تقلبی توسط مأموران کلانتری 12 در این شهرستان خبر داد.

شناسایی و انهدام کارگاه تولید داروهای تقلبی در قدس

فرمانده انتظامی شهرستان قدس از شناسایی و انهدام کارگاه تولید داروهای تقلبی توسط مأموران کلانتری 12 در این شهرستان خبر داد.
شناسایی و انهدام کارگاه تولید داروهای تقلبی در قدس

View more posts from this author